Plakat Monika Kambič u Slovenskom domu, Zagreb. 19.4.2012