Jasna Ferluga u Slovenskom domu, Zagreb.Foto:a.k.m.